Arbodienst Remaz


VerzuimVoordeelPlan

Kiest u voor het Remaz VoordeelPlan, dan heeft u direct toegang tot alle dienstverlening van Remaz Nederland op verrichtingenbasis.

Indien de aard van een ziekmelding een indicatie is voor dreigend langer verzuim, zal de arboconsulent eenmalig een gericht onderzoek doen en advies uitbrengen aan de werkgever, zonder deze verrichtingen in rekening te brengen.

Op uw verzoek doet de deskundige A&O een kosteloze intake naar welzijns- en organisatieproblemen. Hiermee wordt direct ingespeeld op eventueel aanwezige werkdruk, arbeidsbeleving en werkstress en het daardoor ontstane ziekteverzuim. De A&O-deskundige is expert in het begeleiden en coachen van leidinggevenden in de uitvoering van hun taken met betrekking tot arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim.

Inclusief:
• Vaste contactpersonen voor strategisch overleg en advies.
• Via de arboconsulent toegang tot alle deskundigen van de Remaz Groep.
• Evaluaties met de vaste contactpersonen bij Remaz te Zeist (2 tot 4 keer per jaar).
• Verzuimcijfers in PDF via de mail per periode van 4 weken.
• Telefonisch onderzoek naar de aard van het verzuim in de 1e week, met:

- Advies voor optimale aanwezigheid op het werk.
- Vroegtijdige indicatie voor inzetten specialist (ter voorkoming van langdurig verzuim).

• Een (preventieve) telefonische intake door de deskundige A&O.
• Aansluiting op de online verzuimapplicatie van de Remaz Groep, de Remaz Verzuimmanager, met daarin:

- Communicatiesysteem en digitale dossieropbouw.
- Procesvolgsysteem aangaande de inzet van alle bij het dossier betrokken deskundigen.
- E-mailsignalering op openstaande acties.
- Eigen helpdesk, per telefoon en e-mail bereikbaar.
- Alle reguliere updates verzorgd door het eigen ontwikkelteam van de Remaz Groep.
- Signalering door Verzuimmanager van alle verplichtingen richting UWV en de Wet Verbetering Poortwachter.

Het tarief:
€ 75 euro per medewerker per jaar.